باکس بتنی پیش ساخته

باکس های تولیدی این مجتمع در دونوع ترافیکی و غیر ترافیکی تولید می شود.
نوع ترافیکی آن برای قرار گیری در زیر جاده ها و عبور ماشین آلات سنگین و نوع غیر ترافیکی آن بسته به سفارش کارفرما تولید می شود. این باکسها در ابعاد مختلف درخواستی تولید می شوند.
باکس بنا به کاربرد به انواع : آب رو ، تاسیساتی، آدم رو، ماشین رو و تریلی رو تقسیم بندی می شود.
سرعت بالای تولید و اجرا، کنترل کیفیت قطعه همزمان تولید و عمل آوری مناسب از جمله مزایای باکس های بتنی پیش ساخته است.